Přihlásit:Další trénink:

Včera

Virtuální kostka
Počítadlo návštěv:
Dnes:
Týden:
Měsíc:
Dohromady:
IP adres:
0
0
0
35667
3445
Kodex v.2.0 Přidáno: 2015-10-29 15:59:55        Přidal: Jeremiáš

Kodex je soubor pravidel, sloužících ke správě komanda, k zajištění pořádku, zlepšení akceschopnosti a bojové hodnoty komanda a udržení kázně. Další jeho funkcí je definice podmínek pro přijetí nových členů.

§ 1: Přijímání členů

1.1 Každý žadatel musí dobrovolně souhlasit se vstupem do komanda.
1.2 Každý žadatel musí o přijetí požádat vedení komanda.
1.3 Pro přijetí musí žadatel splnit podmínky přijetí.
1.4 Teprve poté lze adepta přijmout a je možné jej registrovat na stránky.

§ 2: Přijímání příznivců

2.1 Každý žadatel musí dobrovolně souhlasit se vstupem do kolektivu příznivců.
2.2 Každý žadatel musí o přijetí požádat vedení komanda.
2.3 Teprve poté lze adepta přijmout a je možné jej registrovat na stránky.

§ 3: Přijímání adminů

3.1 Každý žadatel musí dobrovolně souhlasit se vstupem do kolektivu adminů.
3.2 Každý žadatel musí o přijetí požádat hlavního admina.
3.3 Pokud po poradě s vedením komanda je hlavní admin ochoten adepta přijmout, stává se adept adminem.
3.4 Člen s hodností velmistra je vždy zároveň adminem.

§ 4: Povinnosti a práva členů

4.1 Člen je povinen účastnit se výcviku dle osobních možností.
4.2 Člen má právo angražovat se ve věcech komanda a být zvolen do vedení.
4.3 Člen je povinen poslouchat vedení komanda v záležitostech vztahujících se k věcem komanda.
4.4 Člen má právo být registrován na stránkách komanda.
4.5 Člen je povinen vlastnit dřevěnou zbraň vhodnou k výcviku.
4.6 Členům je doporučeno vlastnit též měkčené zbraně (pro LARP).
4.7 Člen má právo využívat diskuze, chatu, fotogalerie a článků. (ale viz. 4.9)
4.8 Člen je povinen řídit se při využívání webu pokyny adminů, jakožto i vedení komanda.
4.9 Člen má právo pozvat kohokoli na výcvik komanda se svolením vedení.
4.10 Člen je povinen chovat se při výcviku slušně.
4.11 Člen má právo kdykoli z komanda vystoupit.
4.12 Člen je povinen zdžet se agresivních projevů při výcviku.
4.13 Člen má právo účastnit se LARPů, které ŠKO navštíví.
4.14 Člen má právo účastnit se vnitřních akcí ŠKO.
4.15 Členům je doporučeno vlastnit kostým (pro LARPery se jedná o povinnost).
4.16 Člen je povinen znát tato pravidla a řídit se jimi.

§ 5: Hodnosti

5.1 Příznivec/příznivkyně

Příznivec je nečlen Šermířského komanda Oskava, který nicméně podporuje jeho aktivity, občasně se účastní akcí jím pořádaných či jinak vyjadřuje svůj pozitivní vztah k organizaci. Coby takový může získat právo na vlastní profil na webových stránkách organizace, může dle svých možností navštěvovat výcviky a další události v rámci komanda. Nevztahují se na něj povinnosti členů, naproti tomu ale taktéž nemá žádné rozhodovací právo v záležitostech sdružení a nemůže získávat vyznamenání.

5.2 Člen/členka

Člen je základní hodnost ŠKO. Pojí se s možností podílet se na rozhodování v rámci organizace, může získávat vyznamenání a za výjimečné zásluhy může být prohlášen Zasloužilým členem.

5.3 Zasloužilý člen/Zasloužilá členka

Pokud člen vykoná záslužný čin, který přispěje ŠKO, může jej velmistr prohlásit Zasloužilým členem. Tím komando uznává, že nově přijatého válečníka již plně akceptuje jako součást organizace. Zasloužilí členové taktéž mohou během výcviků a schůzí ŠKO požádat velmistra o slovo a přednést veřejně své názory k posouzení ostatním členům. Budou-li shledány podnětnými, bude se jimi zabývat Rada komanda.

5.4 Vykonavatel

Vykonavatel střeží naplňování Kodexu ŠKO a dbá na pořádek během výcviku. Jeho úkolem je dohlédnout na efektivní využití času, aby se nerozplynul v nesmyslných půtkách a slovíčkaření. Řeší též hádky mezi členy a jejich spory, pokud to neudělá velmistr nebo jeho zástupce. Vykonavatel též zasedá v Radě komanda, kde má hlasovací právo. Současně může být jmenován vždy jen jediný vykonavatel.

5.5 Velitel výcviku

Velitel výcviku garantuje výcvik s vybranými zbraněmi ve stylech, které ovládá. Výcvik mohou pochopitelně vést i jiní členové; velitel nicméně zodpovídá za výuku konkrétního způsobu boje, který je volitelně dostupný i pro ty, kteří si vyvinuli vlastní styl. Na základě podnětů od ostatních též vytváří taktiky a strategie proti specifickým protivníkům, analyzuje jejich silné a slabé stránky a ručí tedy za bojovou připravenost komanda. Má hlasovací právo v Radě komanda. Za obvyklých okolností jmenuje velmistr vždy jen jednoho velitele výcviku.

5.6 Zástupce velmistra

Pravomoci zástupce velmistra jsou neobyčejně široké. V nepřítomnosti velmistra vede jeho zástupce výcvik, může jmenovat nové členy i zasloužilé členy, odebrat hodnost vykonavateli i veliteli výcviku a udělovat vyznamenání. Nad těmito jeho rozhodnutími má však velmistr právo veta. Zástupce nemůže vylučovat členy, nemůže měnit Kodex a v případě abdikace velmistra je povinen uspořádat během šesti měsíců volbu nového. Vzhledem ke své důležitosti v rámci ŠKO má pochopitelně místo v Radě, jakož i hlasovací právo.

5.7 Velmistr

Velmistr má všechny pravomoci svého zástupce, rozšířené ještě o právo vylučovat členy. Během svého působení svolává taktéž Radu ŠKO, jejíž je hlavou. Krom toho má hlasovací právo o síle dvou hlasovacích práv zbylých členů Rady.

5.8 Legenda

Titul legendy může být udělen výhradně dlouholetému členovi ŠKO, který již není aktivním členem organizace. Touto formou uznává komando výjimečný přínos vyznamenaného a zároveň mu uděluje čestné členství, které není podmíněno běžnými povinnostmi člena. Pravomoci legendy jsou formálně na úrovni zástupce velmistra, nemá nicméně křeslo v Radě ŠKO a obvykle se od něj další činnost v rámci organizace již neočekává.

§ 6: Rada ŠKO

Základním úkolem Rady ŠKO je udržování a úprava Kodexu. Ten může být od nynějška změněn pouze skrze většinu hlasů v rámci Rady. ŠKO též výhradně rozhoduje o rozpuštění komanda. Zároveň také slouží jako poradní orgán velmistra, jeho usnesení však hlavu ŠKO v jejím rozhodování nezavazují.

Tento Kodex byl schválen Velmistrem ŠKO dne 28. 10. 2015 a je nyní v platnosti.